• Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.bielizna4u.com

 

Informacje ogólne / Informacje o Administratorze / Obowiązki informacyjne Administratora

 1. Przedmiotowy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym www.bielizna4u.com (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu Internetowego oraz administratorem danych osobowych (jednocześnie Inspektorem Ochrony Danych) zbieranych za jego pośrednictwem jest Agnieszka Generowicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MADMAX AGNIESZKA GENEROWICZ, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Malborska 10/14, 30-563 Kraków, NIP: 6792510888, REGON: 120009407.
 2. Zapisy w przedmiotowej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Madmax Agnieszka Generowicz wynikające z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016.Nr 119, Dalej RODO)
 3. Administrator deklaruje, iż złożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12. RODO)

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych:

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Administrator Sklepu , z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego : kontakt@bielizna4u.com we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Sklepu bielizna4u.com.
 2. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Sklep bielizna4u.com ma prawo do kontaktowania się w sprawie ochrony swoich danych również za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora widocznych na oficjalnej stronie Sklepu: Agnieszka Generowicz ul. Malborska 10/14 , 30-563 Kraków

Baza sklepu

Baza Sklepu Internetowego www.Bielizna4u.com zawiera dane dotyczące przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie Sklepu przechowywane są również dane na temat Użytkowników korzystających ze Sklepu służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

Dane osobowe

 1. Administrator sklepu zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klientów Sklepu Internetowego (imię i nazwisko, adres zamawiającego, adres wysyłki towaru, numer telefonu zamawiającego, adres mailowy). Dodatkowo Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 2. Dane są przechowywanie w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016.Nr 119, Dalej RODO) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie (w tym obsługi reklamacji w przypadku złożenia przez Klienta takiej reklamacji, obsługi zapytań które kierowane są przez Klienta na adres mailowy Sklepu, kontaktowania się z Klientem w celach związanych ze świadczonymi usługami Sklepu czy obsługi logistycznej złożonego przez Klienta zamówienia). Dane przetwarzane są również w celach podatkowych i rachunkowych. Dane przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty.
 4. Dane osobowe Klientów Sklepu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Biorąc pod uwagę dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, jak i również mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem : Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia przedmiotowego dokumentu lub Regulaminu sklepu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może dokonać ich modyfikacji i aktualizacji.
 8. W przypadku subskrypcji newslettera przez Klienta, Administrator będzie wysyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.
 9. Dane osobowe Klientów nie są sprzedawane innym podmiotom.
 10. W celach statystycznych i marketingowych przetwarzane są przez Sklep informacje dotyczące sesji, zainteresowań oraz danych demograficznych naszych użytkowników za pośrednictwem usługi Google Analytics. Do usługi Google Analytics nie trafiają dane pozwalające Google na identyfikacje użytkownika końcowego (takie jak imię, nazwisko, konto mailowe) oraz identyfikację urządzenia końcowego (np. numer telefonu w przypadku urządzeń mobilnych). 
 11. Dane osobowe nie są przekazywanie do państw trzecich niezapewniających odpowiedniego stopnia ochrony wg. aktualnych przepisów prawa.
 12. Administrator zapisuje dane w plikach Cookies (patrz dział: polityka Cookies) w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta sklepu (kliknięcie przez Klienta odpowiedniej zgody na stronie Sklepu).
 13. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami czy podmiotom wspomagającym obsługę Klientów Sklepu między innymi wspierają jego promocję  tj.
  1. Operatorowi Poczta Polska S.A. będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania przekazania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.
  2. Operatorowi INPOST PACZKOMATY Sp. z o.o. (dawniej: EASYPACK SP. Z O.O.) 30-552 Kraków ul. Wielicka 28 będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania przekazania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.
  3. Operatorowi systemu płatności on-line firmie Blue Media S.A.z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561., będącej podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późniejszymi zmianami). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. 

Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

Dane osobowe Klienta Sklepu mogą być przechowywane:

 1. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich dokumentach rachunkowych - przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości.
 2. Dane marketingowe - do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Klienta Sklepu (newsletter) będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.
 3. Podstawowe dane Klienta Sklepu podawane w związku z zawarciem „umowy kupna-sprzedaży na odległość” oraz dane dotyczące opłat realizowanych przez Klienta Sklepu w związku z zakupem w Sklepie - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron, tj. Klienta oraz Sklepu.
 4. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej - do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.
 5. Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

 

  Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:

 

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 2. prawo cofnięcia zgody w dowolnej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
 3. prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
 4. prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

     

Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy podany do kontaktu  w sprawach dot. ochrony danych osobowych lub przy pomocy innych danych kontaktowych Administratora

W przypadku kontaktów, o których mowa w pkt. 2, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

Możliwość wyboru przez Klienta w zakresie zbieranych danych osobowych przez   Administratora

 

 1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w Sklepie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy kupna sprzedaży na odległość.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania oferty Sklepu i rabatów oferowanych przez Administratora .

 

 Wycofanie zgody na przetwarzanie danych, w przypadku kiedy jest ona podstawą 

 przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 

 1. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody
 3. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: kontakt poprzez mail: kontakt@bielizna4u.com lub poprzez dane kontaktowe Administratora (ul. Malborska 10/14, 30-563 Kraków)

 

Wniesienie sprzeciwu Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych

 Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w przypadkach gdy:

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadnionych przez szczególną sytuację, w której znalazł się Klient.
 2. Dane klienta są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym są profilowane dla tego celu).

 

Polityka cookies

 1. Podczas przeglądania stron internetowych niniejszego Sklepu Internetowego są używane pliki "cookies", tzn. niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.
 2. Stosowane przez Administratora pliki "cookies" są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików "cookies":
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.
 4. Administrator wykorzystuje pliki "cookies" w następującym celu: konfiguracji Sklepu Internetowego;
 5. Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego.
 6. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 7. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Klient może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari, Windows Phone, Blackberry).
 9. Ograniczenie stosowania plików "cookies" przez Klienta, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej przedmiotowego Sklepu Internetowego.

Inne strony internetowe

Sklep Internetowy www.Bielizna4u.com nie odpowiada za realizację oraz formę polityki prywatności na stronach zewnętrznych, do których ewentualne linki znajdują się na stronach sklepu.